LBG ARÉNA - MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ HALA, DUR, DSP, RPD, TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA

Hečkova ulica
Bratislava – MČ Rača, SR

Časť PD
IO 06 Prekládka verejného vodovodu
K – Vodovodná prípojka
K1 – IO 01A Vodovodná prípojka DN150
K2 – I0 01B Vŕtaná studňa pre úžitkovú vodu
L – Kanalizačná prípojka
L1 – IO 02A Splašková kanalizačná prípojka
L2 – IO 02B Dažďová kanalizačná prípojka

IO 06 Prekládka verejného vodovodu

Projekt rieši prekládku zásobného vodovodu DN 800 z Krasňanského vodojemu v úseku medzi Kadnárovou a Žitnou ulicou v Rači. V tomto úseku pôvodná trasa koliduje s projektovanou polyfunkčnou športovou halou LBG Aréna.

K – Vodovodná prípojka

K1 – IO 01A Vodovodná prípojka DN150

Projekt rieši vodovodnú prípojku a areálový rozvod vody, vrátane požiarneho vodovodu.

K2 – I0 01B Vŕtaná studňa pre úžitkovú vodu

Projekt rieši studňu pre úžitkovú vodu, prívod vody do snežnej jamy a akumuláciu pre závlahy.

L - Kanalizačná prípojka

L1 – IO 02A Splašková kanalizačná prípojka

Splaškové odpadové vody vznikajú v sociálnych zariadeniach športových zariadení a hotelovej časti, v kuchyni reštaurácie, úprave bazénovej vody a pri ročnom čistení bazénov. Vody z kuchyne sú odvádzané cez lapač tuku menovitej veľkosti NS5. Vody z topenia ľadu budú v prípade vhodného zloženia odvádzané do vsakovania. Ak sa rozborom preukáže nevhodné zloženie – obsah glykolu, bude táto voda likvidovaná ako tekutý odpad.

L2 – IO 02B Dažďová kanalizačná prípojka

Vody z povrchového odtoku budú odvádzané do podzemných vôd vsakovaním nepriamo. Odtok z komunikácií bude čistený na odlučovacom zariadení ľahkých kvapalín s výstupom max. 0,1 mg NEL/l navrhnutom podľa zásad STN EN 858 pre návrh odlučovacích zariadení ľahkých kvapalín.

Napíšte nám Zavolajte nám