Referencie

Zoznam vybraných referencií

Obchodné centrum - Veľký Meder– rozšírenie verejného vodovodu, vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, dažďová kanalizácia, retenčné nádrže, vsakovacie studne, RPD 2022

Prevádzky s rýchlym občerstvením Bratislava Bory, Triblavina - vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová, DSP, RPD 2022

Logistický park Triblavina - dažďová kanalizácia, retenčné nádrže s vyústením do toku Čierna Voda, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny vodovod, plynofikácia, vnútorné rozvody ZTI, DSP, 2022

Technicko-hygienická údrža ŽSR - Nové Zámky - vodovodná prípojka, areálový vodovod pitný, požiarny, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovanie, plynofikácia, RPD 2022

Obchodné centrum - Trnava – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, DÚR 2022

Rozšírenie logistickej haly Trnava - napojenie na existujúce areálové siete, RPD 2022

Rozšírenie výrobného areálu - Šamorín - riešenie areálového vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie, vsakovanie, DSP 2022

Obytné a obchodné objekty - Bratislava Tomášikova - napojenie na vodovod, splaškovú kanalizáciu, požiarny vodovod, dažďová kanalizácia, vsakovacie nádrže, vnútorné rozvody zdravotechniky, DÚR 2021

Rekonštrukcia verejného vodovodu - Pastuchov - rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu dĺ. 5,2 km, vrátane objektov na sieti, DSP 2021

Odvodnenie technologickej plochy so zaústením do dažďovej kanalizácie - Malacky – povrchové odvedenie dažďových vôd do dažďovej kanalizácie, retenčné nádrže, ORL čerpacie stanice, výustné objekty do toku, DSPaR 2021

Rozšírenie verejného vodovodu - Tvrdošín - rozšírenie verejného vodovodu DN150, DSP 2021

Radové rodinné domy VMB - predĺženie verejného vodovodu, predĺženie verejnej kanalizácie, prípojky vodovodu a kanalizácie, vnútorné rozvody zdravotechniky

Obchodné centrum - Bratislava Bosákova ul.– vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, vnútorné rozvody zdravotechniky, DSP 2021

Obchodné centrum - Bratislava Panónska cesta - vnútorné rovody zdravotechniky, DSP 2021

Obchodné centrum a infraštruktúra - Stupava - vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, DÚR 2021

Vodné dielo Gabčíkovo - rekonštrukcia ORL priesakových vôd, RPD 2021

Administratívna budova elektrodomu - splašková, dažďová kanalizácia - Bratislava, DSP 2021

Obchodno-výstavné objekty Bratislava Bory - rozšírenie verejného vodovodu, vodovodná prípojka, areálový rozvod vody, prekládka verejnej splaškovej kanalizácie DN600, areálová splašková kanalizácia, areálová dažďová kanalizácia, zatrubnenie potoka, vnútorné rozvody zdravotechniky, RPD, 2021

Logistická hala Trnava - dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny vodovod, ZSPD, 2021

Logistická hala Sereď - úpravňa technologickej a pitnej vody, RPD, 2021

Prevádzky s rýchlym občerstvením Triblavina, Poprad - vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová, RPD 2021

ČOV Jakubovany, RPD 2021

Obchodné centrum - Bratislava - Bory – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD 2021

Administratívna budova elektrodomu - splašková, dažďová kanalizácia - Bratislava, DÚR 2020

Prekládka zásobného potrubia od Račianskeho vodojemu DN800 v kolektore - Bratislava Rača, DSP 2020

Rozšírenie ČOV Záhorská Ves + Suchohrad - štúdia, 2020

Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy na ul. Pionierskej - Gbely, DSP 2020

Obchodné centrum - Trenčín – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD 2020

Čistiareň odpadových vôd priemyselná hala Kočovce, DSP, RPD, 2020

IBV Viničné, splašková kanalizácia, RPD 2020

Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, obec Borinka, DSP 2020

Obchodné centrum - Tvrdošín – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD 2020

Revitalizácia parku na Račianskom Mýte - Bratislava - konzultácia vodozádržných opatrení, 2020

Obchodné centrum - BA Panónska – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD 2019

Diaľnica R1 Mýtna - Tomášovce - odlučovače ropných látok, návrh a poradenská činnosť 2019

Vodovod – Jakovany – vodojem – DSP 2019

Obchodné centrum - Skalica – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD 2019

Administratívno-prevádzková budova v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. – Práznovce – čistiareň odpadových vôd, výtlak do odpadového kanála, DSP 2019

Atletický štadión ul. Československej armády – Martin – Rozvody dažďovej kanalizácie z atletickej dráhy + retenčná nádrž, čerpacia stanica, výustný objekt, vodovodná prípojka, RPD 2019

Rekonštrukcia námestia v Modranke – Trnava – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, preložka verejného vodovodu, dažďová kanalizácia, DSP 2019

Obytný súbor Pod vŕškami – Bratislava, Záhorská Bystrica – vodovodná prípojka, prípojky splaškovej

a dažďovej kanalizácie, DSP 2016, 2018, RPD 2018

Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, Triblavina - odlučovače ropných látok, návrh a poradenská činnosť 2018

ZŠ a MŠ Vančurova 38 – Trnava – odvedenie dažďových vôd, DSP 2018

Diaľnica D1 Prešov - Západ - odlučovače ropných látok, návrh a poradenská činnosť 2018

Jaguar Land Rover – Priemyselný park Nitra – odvodnenie ciest, RPD 2017

Zohor – Logistické a konsignačné centrum – ČOV, DUR, DSP 2017

FC DAC 1904 – Akadémia, Dunajská Streda - nakladanie s dažďovými vodami, vsakovanie – DSP 2017

Aglomerácia Levice – Odvedenie a čistenie odpadových vôd tekovský región I – ČOV Horša, DSP, RPD 2016

Lakeside Park Phase II – Bratislava, DSP 2016, RPD 2017

Pavlačový bytový dom Dunajská Lužná - rozširenie verejného vodovodu, prípojka vodovodu, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia,  vnútorné rozvody zdravotechniky, DSP 2016

Výstavba obytných domov – Jarovce-východ. Požiarne nádrže, RPD 2016

Logistický park P3 Lozorno. ČOV, DSP 2016

Prestavba priestorov Hypernovy na kaufland v OC Avion Bratislava - vnútorné rozvody zdravotechniky, DSP 2016

Vaillant III – rozšírenie výrobného areálu – Trenčianske Stankovce, DUR, DSP 2016

MŠ v Myjave - Hospodársky pavilón - Hoštáky - vnútorné rozvody zdravotechniky, RPD 2016

MŠ v Myjave - Hospodársky pavilón - Bradáčova - vnútorné rozvody zdravotechniky, RPD 2016

Svederník ČOV, DSP 2015

Rekonštrukcia vodovodného potrubia. Bernolákovo – Senec. DSP 2014

Priemyselný park Šamorín. Výrobný areál MEVIS Slovakia, DUR , DSP, RPD 2014

Distribučno-skladový areál MED-ART Banská Bystrica. Požiarna čerpacia stanica, RPD 2013

Prístavba futbalového štadiónu Spartak Myjava a tribúny A,D - splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vnútorné rozvody zdravotechniky, DSP 2013

TAP 200 – Turňa nad Bodvou – Vodovod, Kanalizácia, ČOV, DSP 2013

ELSTER Stará Turá - Požiarna čerpacia stanica. RPD 2012

BURGMAIER Banská Bystrica - Požiarna čerpacia stanica. RPD 2012

Hypermarket Tesco - Veľký Meder, DSP 2011, RPD 2012

Competence Center Schindler – Dunajská Streda, DUR, DSP, RPD 2012

Priemyselný park Veľký Meder, RPD 2011

Obytný súbor Boháčky – Technická infraštruktúra - Bratislava, Záhorská Bystrica. DSP, RPD 2011

Montážno - kompletačná hala Schindler – Dunajská Streda, DSP 2010, RPD 2011

Obchodné centrum Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava – Mlynská dolina, Bratislava – Podunajské Biskupice, Brezno, Dolný Kubín, Košice, Lučenec, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Sabinov, Šamorín, Topoľčany Ústí nad Labem, Zlaté Moravce

Výpočty vsakovania a retencie pre iných projektantov

Napíšte nám Zavolajte nám