Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 27.4.2020 vyhlásilo 62. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Výzva je určená pre žiadateľov:

 • subjekty ústrednej správy,
 • združenia právnických a fyzických osôb,
 • neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, vrátane cirkví a náboženských spoločností.

 

Predmetom podpory sú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
 • výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.

 

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje vo výške 25 000 EUR.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero vodozádržných opatrení.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.

Viac podrobných informácií k výzve TU.

 

Napíšte nám Zavolajte nám