MEVIS Slovakia - VÝROBNÝ AREÁL, DUR, DSP, RPD

Ulica Vicenzy
Šamorín, SR

Časť PD
SO 08 Prípojka vody a areálový rozvod vody
SO 08.1 Prípojka vody
SO 08.2 Areálový rozvod pitnej vody
SO 08.3 Areálový rozvod požiarnej vody
SO 09 Splašková kanalizácia
SO 10 Dažďová kanalizácia
SO 10.1 Dažďová kanalizácia – zaolejované vody
SO 10.2 Dažďová kanalizácia – čisté vody
SO 10.3 Vsakovacie zariadenie

SO 08 Prípojka vody a areálový rozvod vody

SO 08.1 Prípojka vody

Existujúce vodovodné potrubie priemyselného parku DN 150 mm sa ukončí pred hranicou areálu. V mieste ukončenia sa osadí uzáver DN 80 mm so zemnou súpravou a podzemný hydrant DN 80 pre umožnenie odvzdušnenia / odkalenia a preplachovania verejného vodovodu. Pred uzáverom hydrantu bude odbočovať prípojka vody, na ktorej bude osadený uzáver DN 100, ktorá bude ukončená vo vodomernej šachte.

SO 08.2 Areálový rozvod pitnej vody

Od vodomernej šachty bude pokračovať areálový rozvod pitnej vody po odbočenie prípojky pre požiarnu čerpaciu stanicu a vrátnicu. Pred napojením výrobnej haly sa osadí uzáver DN 80 mm so zemnou súpravou.

Z potrubia areálového rozvodu pitnej vody bude za vodomernou šachtou odbočovať prípojka po napojenie požiarnej čerpacej stanice. Z tejto prípojky odbočí prípojka po napojenie vrátnice a zázemia šoférov.

SO 08.3 Areálový rozvod požiarnej vody

Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov je potrebné vybudovať okolo výrobnej haly uzavretý okruh požiarnej vody o minimálnej svetlosti DN 150 ako zdroj požiarnej vody. Súčasťou zdroja požiarnej vody je nádrž o minimálnom objeme 45 m3 a čerpacia stanica na zabezpečenie potrebného tlaku a prietoku v požiarnom vodovode.

SO 09 Splašková kanalizácia

Splašková kanalizácia priemyselného parku končí v areáli potrubím DN 300 mm. Existujúca stoka sa cca pred vrátnicou ukončí novou revíznou šachtou, do ktorej bude ústiť novovybudovaná prípojka. Okolo výrobnej haly a administratívnej budovy bude vybudovaná stoka S. Do tejto stoky budú zaústené cez revízne šachty jednotlivé vývody vnútornej kanalizácie. Na vývode z jedálne administratívnej budovy bude osadený lapač tuku NS4.

Meranie množstva odpadových vôd vypúšťaných do kanalizácie priemyselného parku bude doplerovým ultrazvukovým prietokomerom osadením v revíznej šachte na kanalizačnej prípojke. Vyhodnocovacia jednotka bude osadená na vrátnici.

Na stoke je naprojektovaná dvíhacia čerpacia stanica ČS-S, ktorá slúži na prekonanie potrebnej výšky na zaústenie do existujúcej splaškovej kanalizácie.

SO 10 Dažďová kanalizácia

SO 10.1 Dažďová kanalizácia – zaolejované vody

Všetky plochy s potencionálnym únikom ropných látok – parkoviská a manipulačné plochy – sú odvodnené kanalizáciou do odlučovacích zariadení ľahkých kvapalín navrhnutých podľa STN EN 858 s maximálnym výstupom 0,1 mg NEL/l. Po predčistení sú zrážkové vody odvádzané do vsakovacieho zariadenia.

SO 10.2 Dažďová kanalizácia – čisté vody

Zrážkové vody zo strechy výrobnej haly, administratívnej budovy a vrátnice sú odvádzané priamo do vsakovacieho zariadenia.

SO 10.3 Vsakovacie zariadenie

Vsakovanie zrážkových vôd z povrchového odtoku sa bude uskutočňovať v areáli MEVIS Slovakia nepriamo, t.zn. vsakovacie zariadenie bude v dostatočnej vzdialenosti od maximálnej hladiny podzemných vôd - a vody s potencionálnym rizikom znečistenia ropnými látkami budú čistené na odlučovacích zariadeniach ľahkých kvapalín.

Návrh vsakovania bol vykonaný podľa normy DWA-A 138:2005 Projektovanie, stavba a prevádzka vsakovacích zariadení dažďových vôd. Výpočet spočíva v racionálnej metóde stanovenia potrebné retenčného priestoru pri voľbe vsakovacej plochy a vyhľadávaní kritického dažďa vyžadujúceho najväčší retenčný priestor.

Ako vsakovacie zariadenie sa navrhujú rúry Spirel s obalom z kameniva Ø 63 – 125 mm.

Napíšte nám Zavolajte nám