Referencie

advanced divider

Pracovali sme pre

2023

Skladová hala Dubnica nad Váhom – dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny vodovod, vnútorné rozvody ZTI, DSP, DRS

2023

Logistický areál Trnava – dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny vodovod, vnútorné rozvody ZTI, DSP

2023

Horné Saliby, výrobná hala – vodovodná prípojka, areálový vodovod pitný, požiarny, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, prekládky splaškovej kanalizácie do kolektora, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), retenčné nádrže, vnútorné rozvody ZTI, vrátane napojenia technologických zariadení na spracovanie mäsa, plynofikácia, DSP

2023

Prevádzka s rýchlym občerstvením Veľký Báb – vodovodná prípojka, zásobná nádrž, ATS, areálový vodovod, požiarna nádrž, areálová splašková kanalizácia, ČOV, areálová kanalizácia dažďová, vsakovanie, DSP

2023

Apartmánový dom Štrbské Pleso – pitný vodovod, požiarny vodovod, ATS, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vnútorné rozvody ZTI, DÚR

2023

Obchodné centrum Bratislava – dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny vodovod, vnútorné rozvody ZTI, DRS

2023

Kancelárska budova Bratislava – vnútorné rozvody ZTI pre nájomné jednotky, DRS

2023

Oddelenie zubných ambulancií – zubné ambulancie, časť vnútorné rozvody ZTI, ZSPD, DRS

2023

Prevádzky s rýchlym občerstvením Piešťany, Dunajská Streda, Trenčín – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová, DSP, RPD

2022-2023

Letisko Sliač – dažďová kanalizácia a ORL, retenčné nádrže s vyústením do toku Hron, vsakovacie objekty, splašková kanalizácia, pitný a požiarny vodovod, vnútorné rozvody ZTI a UK, DSP

2023

Logistická hala Trnava – dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny vodovod, vnútorné rozvody ZTI, UK, VZT – ZSPD, RPD

2023

IBV Podkerepušky – prípojka vodovodu, areálové rozvody vody, prípojka splaškovej kanalizácie, areálová splašková kanalizácia, areálová dažďová kanalizácia, retenčná nádrž, čerpacia stanica dažďových vôd, výtlak do dažďovej kanalizácie, DÚR

2023

Technicko-hygienická údrža ŽSR – Žilina – vodovodná prípojka, areálový vodovod pitný, požiarny, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovanie, plynofikácia, RPD

2022-2023

Logistický areál Voderady – dažďová kanalizácia, retenčné nádrže s odtokom do dažďovej kanalizácie, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny vodovod, vnútorné rozvody ZTI, DÚR, DSP, RPD

2022

IBV Bernolákovo – verejný vodovod, verejná splašková a dažďová kanalizácia, DSP

2022

Logistický areál Zohor – dažďová kanalizácia, retenčné nádrže s výtlakom do toku, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny vodovod, plynofikácia, vnútorné rozvody ZTI, DSP

2022

Skladová hala Žabí Majer – dažďová kanalizácia, vsakovanie, splašková kanalizácia, prekládky splaškovej kanalizácie, pitný vodovod, požiarny vodovod, vnútorné rozvody ZTI, DÚR, DSP

2022 – 2023

Nosný systém MHD Petržalka – električková trať Bosákova ulica – Janíkov dvor – prekládky inžinierských sietí – vodovod, kanalizácia, plynofikácia, DVP

2022

Obchodné centrum – Veľký Meder– rozšírenie verejného vodovodu, vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, dažďová kanalizácia, retenčné nádrže, vsakovacie studne, RPD

2022

Prevádzky s rýchlym občerstvením Bratislava Bory, Triblavina – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová, DSP, RPD

2022

Technicko-hygienická údrža ŽSR – Zvolen – vodovodná prípojka, areálový vodovod pitný, požiarny, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), odtok do toku Hron cez 3 výustné objekty, RPD

2022

Logistický park Triblavina – dažďová kanalizácia, retenčné nádrže s vyústením do toku Čierna Voda, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny vodovod, plynofikácia, vnútorné rozvody ZTI, DSP

2022

Technicko-hygienická údrža ŽSR – Nové Zámky – vodovodná prípojka, areálový vodovod pitný, požiarny, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovanie, plynofikácia, RPD

2022

Obchodné centrum – Trnava – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, DÚR

2022

Rozšírenie logistickej haly Trnava – napojenie na existujúce areálové siete, RPD

2022

Rozšírenie výrobného areálu – Šamorín – riešenie areálového vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie, vsakovanie, DSP

2021

Obytné a obchodné objekty – Bratislava Tomášikova – napojenie na vodovod, splaškovú kanalizáciu, požiarny vodovod, dažďová kanalizácia, vsakovacie nádrže, vnútorné rozvody zdravotechniky, DÚR

2021

Rekonštrukcia verejného vodovodu – Pastuchov – rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu dĺ. 5,2 km, vrátane objektov na sieti, DSP

2021

Odvodnenie technologickej plochy so zaústením do dažďovej kanalizácie – Malacky – povrchové odvedenie dažďových vôd do dažďovej kanalizácie, retenčné nádrže, ORL čerpacie stanice, výustné objekty do toku, DSPaR

2021

Rozšírenie verejného vodovodu – Tvrdošín – rozšírenie verejného vodovodu DN150, DSP

2021

Radové rodinné domy VMB – predĺženie verejného vodovodu, predĺženie verejnej kanalizácie, prípojky vodovodu a kanalizácie, vnútorné rozvody zdravotechniky

2021

Obchodné centrum – Bratislava Bosákova ul.– vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, vnútorné rozvody zdravotechniky, DSP

2021

Obchodné centrum – Bratislava Panónska cesta – vnútorné rovody zdravotechniky, DSP

2021

Obchodné centrum a infraštruktúra – Stupava – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, DÚR

2021

Vodné dielo Gabčíkovo – rekonštrukcia ORL priesakových vôd, RPD 2021

2021

Administratívna budova elektrodomu – splašková, dažďová kanalizácia – Bratislava, DSP

2021

Obchodno-výstavné objekty Bratislava Bory – rozšírenie verejného vodovodu, vodovodná prípojka, areálový rozvod vody, prekládka verejnej splaškovej kanalizácie DN600, areálová splašková kanalizácia, areálová dažďová kanalizácia, zatrubnenie potoka, vnútorné rozvody zdravotechniky, RPD

2021

Logistická hala Trnava – dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny vodovod, ZSPD

2021

Logistická hala Sereď – úpravňa technologickej a pitnej vody, RPD

2021

Prevádzky s rýchlym občerstvením Triblavina, Poprad – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová, RPD

2021

ČOV Jakubovany, RPD

2021

Obchodné centrum – Bratislava – Bory – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD

2020

Administratívna budova elektrodomu – splašková, dažďová kanalizácia – Bratislava, DÚR

2020

Prekládka zásobného potrubia od Račianskeho vodojemu DN800 v kolektore – Bratislava Rača, DSP

2020

Rozšírenie ČOV Záhorská Ves + Suchohrad – štúdia,

2020

Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy na ul. Pionierskej – Gbely, DSP

2020

Obchodné centrum – Trenčín – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD

2020

Čistiareň odpadových vôd priemyselná hala Kočovce, DSP, RPD,

2020

IBV Viničné, splašková kanalizácia, RPD

2020

Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, obec Borinka, DSP

2020

Obchodné centrum – Tvrdošín – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD

2020

Revitalizácia parku na Račianskom Mýte – Bratislava – konzultácia vodozádržných opatrení

2019

Obchodné centrum – BA Panónska – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD

2019

Diaľnica R1 Mýtna – Tomášovce – odlučovače ropných látok, návrh a poradenská činnosť

2019

Vodovod – Jakovany – vodojem – DSP

2019

Obchodné centrum – Skalica – vodovodná prípojka, areálový vodovod, kanalizačná prípojka, čerpacia stanica, areálová kanalizácia splašková, areálová kanalizácia dažďová (čisté vody), areálová kanalizácia dažďová (zaolejované vody), vsakovacie nádrže, RPD

2019

Administratívno-prevádzková budova v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. – Práznovce – čistiareň odpadových vôd, výtlak do odpadového kanála, DSP

2019

Atletický štadión ul. Československej armády – Martin – Rozvody dažďovej kanalizácie z atletickej dráhy + retenčná nádrž, čerpacia stanica, výustný objekt, vodovodná prípojka, RPD

2019

Rekonštrukcia námestia v Modranke – Trnava – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, preložka verejného vodovodu, dažďová kanalizácia, DSP

2019

Obytný súbor Pod vŕškami – Bratislava, Záhorská Bystrica – vodovodná prípojka, prípojky splaškovej

2018

a dažďovej kanalizácie, DSP 2016, 2018, RPD

2018

Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, Triblavina – odlučovače ropných látok, návrh a poradenská činnosť

2018

ZŠ a MŠ Vančurova 38 – Trnava – odvedenie dažďových vôd, DSP

2018

Diaľnica D1 Prešov – Západ – odlučovače ropných látok, návrh a poradenská činnosť

2017

Jaguar Land Rover – Priemyselný park Nitra – odvodnenie ciest, RPD

2017

Zohor – Logistické a konsignačné centrum – ČOV, DUR, DSP

2017

FC DAC 1904 – Akadémia, Dunajská Streda – nakladanie s dažďovými vodami, vsakovanie – DSP

2016

Aglomerácia Levice – Odvedenie a čistenie odpadových vôd tekovský región I – ČOV Horša, DSP, RPD

Lakeside Park Phase II – Bratislava, DSP 2016, RPD

2016

Pavlačový bytový dom Dunajská Lužná – rozširenie verejného vodovodu, prípojka vodovodu, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vnútorné rozvody zdravotechniky, DSP

2016

Výstavba obytných domov – Jarovce-východ. Požiarne nádrže, RPD

2016

Logistický park P3 Lozorno. ČOV, DSP

2016

Prestavba priestorov Hypernovy na kaufland v OC Avion Bratislava – vnútorné rozvody zdravotechniky, DSP

2016

Vaillant III – rozšírenie výrobného areálu – Trenčianske Stankovce, DUR, DSP 2016

2016

MŠ v Myjave – Hospodársky pavilón – Hoštáky – vnútorné rozvody zdravotechniky, RPD

2016

MŠ v Myjave – Hospodársky pavilón – Bradáčova – vnútorné rozvody zdravotechniky, RPD

2015

Svederník ČOV, DSP

2014

Rekonštrukcia vodovodného potrubia. Bernolákovo – Senec. DSP

2014

Priemyselný park Šamorín. Výrobný areál MEVIS Slovakia, DUR , DSP, RPD

2013

Distribučno-skladový areál MED-ART Banská Bystrica. Požiarna čerpacia stanica, RPD

2013

Prístavba futbalového štadiónu Spartak Myjava a tribúny A,D – splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vnútorné rozvody zdravotechniky, DSP

2013

TAP 200 – Turňa nad Bodvou – Vodovod, Kanalizácia, ČOV, DSP

2012

ELSTER Stará Turá – Požiarna čerpacia stanica. RPD

2012

BURGMAIER Banská Bystrica – Požiarna čerpacia stanica. RPD

2012

Hypermarket Tesco – Veľký Meder, DSP 2011, RPD

2012

Competence Center Schindler – Dunajská Streda, DUR, DSP, RPD

2011

Priemyselný park Veľký Meder, RPD

2011

Obytný súbor Boháčky – Technická infraštruktúra – Bratislava, Záhorská Bystrica. DSP, RPD

2011

Montážno – kompletačná hala Schindler – Dunajská Streda, DSP 2010, RPD

Obchodné centrum Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava – Mlynská dolina, Bratislava – Podunajské Biskupice, Brezno, Dolný Kubín, Košice, Lučenec, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Sabinov, Šamorín, Topoľčany Ústí nad Labem, Zlaté Moravce