Projekty vodovodných sietí

Projekty vodovodných sietí sú vypracované podľa vyhlášky 684/2006 MŽP SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Vodovodné siete sú navrhované podľa STN EN 805 (75 5403), Vodárenstvo – Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov, a normami s ňou súvisiacimi. 

Dodávateľ vody musí určiť úrovne zásobovania, ktoré sa dosiahnu v mieste napojenia na zariadenia odberateľa. Toto určenie musí zahŕňať prevádzkový tlak, prietok a nepretržitosť zásobovania.

Cieľom návrhu je stanoviť charakteristické rysy vodárenského systému na splnenie požiadaviek načrtnutých v norme a definovať úrovne zásobovania v rozmedzí prevádzkových podmienok s ohľadom na všetky závažné ekonomické hľadiská.

Základným parametrom pri navrhovaní a posudzovaní vodovodných sietí je potreba vody - stanovené množstvo vody požadované na jednotku času. Celkovú potrebu vody pre zásobovanú oblasť rozdeľujeme podľa druhu odberu na tieto základné skupiny:

 1. voda pre obytné pásmo,
 2. voda pre poľnohospodárstvo,
 3. voda pre priemysel,
 4. voda pre požiarne účely.

 

Vodovodné potrubia a prípojky sa musia nadimenzovať na maximálne prietoky stanovené s ohľadom na určené úrovne zásobovania. 

Pri určovaní kapacity vodojemu pitnej vody sa musí vziať do úvahy vyrovnávanie kolísania medzi dodávkou a potrebou vody.

 

Hydraulický výpočet musí preukázať, že systém bude:

 • vyhovovať stanovenej potrebe vody,
 • prevádzkovaný s prijateľnými rýchlosťami,
 • prevádzkovaný vo vyžadovanom rozmedzí tlaku.

 

Požadované podklady pre návrh

 • informácie o charaktere spotrebiska – druhy odberov
 • polohopisné a výškopisné zameranie dotknutej oblasti v digitálnej forme
 • katastrálna mapa v digitálnej forme
 • informácie o geológii a výške hladiny podzemnej vody

 

Projekty vodovodných sietí
Napíšte nám Zavolajte nám