Návrh čistiarní odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd slúži na odstraňovanie organického a anorganického znečistenia komunálnych a priemyselných odpadových. Čistiarne odpadových vôd sa navrhujú ako kontinuálne, alebo diskontinuálne, známe aj pod názvom „Sequencing batch reactor (SBR)“.

Čistiaci proces v SBR je založený na dlhodobej aktivácii s úplnou stabilizáciou kalu, prebieha v jednej alebo viacerých nádržiach. Nádrž ČOV sa postupne plní počas dňa, pričom odpadová voda z nádrže neodteká. Biologický proces čistenia odpadovej vody – aktivácia prebieha činnosťou mikroorganizmov prítomných v odpadovej vode. Kyslík potrebný pre život mikroorganizmov je zabezpečovaný vháňaním vzduchu do odpadovej vody cez jemnobublinové aeračné elementy osadené na dne nádrže. Stlačený vzduch pre aeračné elementy dodáva dúchadlo. Po ukončení biologického procesu čistenia odpadovej vody – aktivácie sa vypína prevzdušňovanie a v nádrži ČOV prebehne proces sedimentácie kalu – dosadzovanie. Po ukončení dosadzovania je čerpadlom odčerpávaná vyčistená voda z nádrže. Po odčerpaní vyčistenej vody je ČOV pripravená na prijatie ďalšej dávky odpadovej vody. Chod ČOV riadi a sleduje automaticky elektronická ovládacia jednotka, v ktorej je naprogramovaný časový režim čistiarenského procesu, ktorý je meniteľný podľa potreby. ČOV pozostáva z jednej alebo viacerých nádrží pracujúcich s jedným alebo viacerými čistiacimi cyklami denne.

Výhody systému SBR

 • mimoriadna kapacitná flexibilita – možnosť prevádzky pri dodržaní predpísaného čistiaceho efektu v celom rozsahu kapacity. Vylúčenie negatívneho vplyvu nedostatočných alebo prerušovaných nátokov ( napr. nepravidelný prítok v rekreačných oblastiach),
 • odolnosť voči kolísaniu množstva a zloženia odpadových vôd počas dňa – čistiareň akumuluje odpadovú vodu z dlhšieho časového úseku,
 • garancia výstupných parametrov aj pri nízkom nátoku – voda sa akumuluje v nádržiach a v prípade nedostatočného nátoku prebieha prevzdušňovanie a voda sa neodčerpáva,
 • možnosť navážania odpadových vôd fekálnymi vozidlami – dĺžka trvania čistiarenského procesu sa zmenou časového programu v riadiacom mikropočítači upravuje podľa konkrétnych podmienok zaťaženia odpadovou vodou,
 • spotreba elektrickej energie sa automaticky prispôsobuje zaťaženiu ČOV – riadiaci počítač upravuje chod zariadení podľa množstva prítoku a zloženia
 • bezobslužná prevádzka – vyžaduje sa len kontrolná činnosť.

Čistiarne SBR dosahujú štandardne vysoký efekt čistenia. Garantovaná kvalita vody na výstupe pri základnom vyhotovení je nasledovná:

BSK5 25 mg/l
CHSKcr 120 mg/l
NL 25 mg/l
N-NH4 8 mg/l
N-org. 4 mg/l
N-NO3 12 mg/l
Nc 24 mg/l
Pc 2-5 mg/l

Uvedené hodnoty sa dosahujú bez použitia chemikálií. V prípade potreby, napr. nedostatočný recipient, je možné dosahovať nižšie hodnoty dočisťovacím zariadením, t.j. terciárnym dočistením.

Požadované parametre pre návrh

 • množstvo odpadových vôd pritekajúcich na ČOV Qd v m3 /d a počet napojených obyvateľov
 • informácie o recipiente Q355 a kvalita vody v recipiente podľa ukazovateľov nariadenia vlády 269/2010 Z.z., príloha 6.
 • hĺbka nátoku /vzdialenosť dna nátokového potrubia a upraveného terénu
 • priemer napájacieho potrubia
 • materiál napájacieho potrubia
 • umiestnenie zariadenia
 • výška hladiny spodnej vody
Riešenia pre vodohospodárske stavby a technické zariadenia budov | bdl.sk