Návrh odlučovacích zariadení ľahkých kvapalín

Odlučovač ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu) je zariadenie určené na zadržiavanie znečisťujúcich látok odplavených dažďovou vodou stekajúcou po povrchu ciest, diaľnic, manipulačných plôch a parkovísk. Riešenie musí byť schopné plniť úlohu primárneho čistenia dažďovej vody s príslušnou účinnosťou a bezpečnosťou. Odlučovač zaistí, že úrovne znečisťujúcich odpadových vôd zostávajú v rámci špecifikovaných medzných hodnôt a že odlúčené a zadržané materiály sú počas intervalov medzi údržbou a čistením bezpečne uskladnené.

Návrh vychádza z príslušnej technickej normy STN EN 858-1 (75 6271) a STN EN 858-2 (75 6271) Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu).

Požadované parametre pre návrh

  • povrchový odtok pri smerodajnom daždi z dotknutých plôch v l/s,
  • hĺbka nátoku /vzdialenosť dna nátokového potrubia a upraveného terénu,
  • priemery napájacieho potrubia,
  • materiál napájacieho potrubia,
  • umiestnenie zariadenia,
  • výška hladiny spodnej vody
Riešenia pre vodohospodárske stavby a technické zariadenia budov | bdl.sk