Návrh odlučovačov tuku

Odlučovač, alebo lapač tuku, je určený k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mäsových výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú. Zaraďuje sa ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových vôd alebo pred zaústením do kanalizácie. Do lapača tuku nemôže byť privedený ostatný komunálny odpad a vody, obsahujúce oleje minerálneho pôvodu.

Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana stokových sietí, čistiarní odpadových vôd a ostatných zariadení v kanalizačnej sieti pred zanášaním tukom.

Návrh vychádza z príslušnej technickej normy STN EN 1825-1 (75 6272) a STN EN 1825-2 (75 6272) Odlučovače tukov.

Požadované parametre pre návrh

  • maximálny prietok v l/s, resp. počet porcií denne,
  • hĺbka nátoku /vzdialenosť dna nátokového potrubia a upraveného terénu,
  • priemery napájacieho potrubia,
  • materiál napájacieho potrubia,
  • umiestnenie zariadenia /interiér, exteriér pod alebo mimo komunikácie,
  • výška hladiny spodnej vody
Riešenia pre vodohospodárske stavby a technické zariadenia budov | bdl.sk