Projekty čerpacích staníc

Pri odkanalizovaní nie je vždy možné odpadové vody alebo vody z povrchového odtoku odviesť gravitačne do kanalizácie, preto je v takýchto prípadoch potrebné tieto médiá prečerpávať. Takéto stanice sú určené na prekonávanie výškových rozdielov na dažďovej, alebo splaškovej kanalizácii.

Základná skladba štandardnej čerpacej stanice:

stavebná časť
technologická časť, alebo tzv. vystrojenie čerpacej stanice
riadiaca jednotka, alebo tzv. elektroovládanie

Stavebnú časť väčšinou tvorí nádrž s poklopmi, ktorá môže byť:

 • prefabrikovaná železobetónová nádrž
 • nádrž zo šachtových prefabrikovaných skruží, prípadne ako spúšťaná studňa
 • monolitická železobetónová šachta vybetónovaná na mieste
 • oceľová nádrž
 • plastová nádrž

Technologické vystrojenie:

Najdôležitejšou časťou čerpacej stanice sú čerpadlá. So správnym výberom je možné užívateľovi ušetriť veľa nepríjemností, kedy môžeme predísť upchatiu a možnému poškodeniu čerpadla. Preto zabudované čerpadlá je nutné vždy zvoliť na základe určených parametrov.

Štandardnú technológiu čerpacej stanice tvoria:

 • čerpadlá,
 • spúšťacie zariadenie (pätkové koleno, alebo tzv. automatická spojka),
 • lano, alebo reťaz na vyťahovanie čerpadiel,
 • vodiace tyče na osadenie čerpadiel,
 • spätné guľové klapky,
 • uzatváracie armatúry,
 • výtlačné potrubia a tvarovky (liatina, nerez, plast apod.),
 • plavákové spínače,
 • rebrík prípadne stúpadlá,
 • montážna plošina,
 • hrablicový kôš.

Riadiaca jednotka (elektroovládanie):

Prečerpávacie stanice sú riadené automaticky, prostredníctvom plavákových spínačov a riadiacej jednotky.

Požadované podklady pre návrh

 • dopravované množstvo
 • dopravná výška
 • transportované médium – splašková alebo dažďová odpadová voda
 • informácie o geológii a výške hladiny podzemnej vody