Projekty stokových sietí

Projekty stokových sietí sú vypracované podľa vyhlášky 684/2006 MŽP SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Stokové siete sú navrhované podľa STN EN 752 (75 6100) z roku 2008, Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budova súvisiacimi normami.

Riešenia pre vodohospodárske stavby a technické zariadenia budov | bdl.sk

Účelom stokových sietí a kanalizačných prípojok je spoľahlivé, hospodárne a zdravotne neškodné odvádzanie odpadovej a zrážkovej vody z povrchového odtoku z určeného územia, bez neprípustného vplyvu na životné prostredie, do čistiarne odpadových vôd alebo do iného miesta určenia (recipientu, dažďovej nádrže). Na spoľahlivé a hospodárne odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku dažďovými stokami a odpadových a zrážkových vôd z povrchového odtoku stokovou sieťou jednotnej sústavy sa odporúča využívať povrchovú retenciu, spomalenie odtoku zrážkových vôd v dažďových nádržiach alebo vsakovanie.

Projekt kanalizácie sa spracúva podľa územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, komplexne a koordinovane s návrhmi a s existujúcim stavom ostatných vedení technickej vybavenosti. Podkladom na vypracovanie návrhu má byt‘ celková koncepcia riešenia kanalizácie spracovaná pre mestá a obce.

Návrh musí vyriešiť odvedenie odpadových vôd a zrážkových vôd z povrchového odtoku, ochranu odkanalizovaného územia pred cudzími vodami, čistenie odpadových vôd (ak sa návrh čistiarne odpadových vôd nespracúva samostatne) a preukázať vyhovujúci vzťah kanalizácie k recipientu v zmysle platných predpisov.

Riešenia pre vodohospodárske stavby a technické zariadenia budov | bdl.sk

Požadované podklady pre návrh

  • informácie o charaktere a množstve odpadových vôd
  • polohopisné a výškopisné zameranie dotknutej oblasti v digitálnej forme
  • katastrálna mapa v digitálnej forme
  • informácie o geológii a výške hladiny podzemnej vody