Projekty požiarnych čerpacích staníc a automatických vodárenských tlakových staníc

Návrh požiarnych čerpacích staníc vychádza z normy STN EN 12845 (92 0408) Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba., ktorá sa vzťahuje okrem sprinklerových systémov aj na návrh požiarnych čerpacích staníc.

Automatické vodárenské tlakové stanice sú kompletné technologické riešenia na zásobovanie pitnou vodou a zabezpečujú optimálny tlak pre efektívnu dopravu vody. Návrh sa vykonáva podľa STN 75 5301 Vodárenské čerpacie stanice.

Základná skladba štandardnej automatickej tlakovej stanice:

stavebný objekt,
technologická vystrojenie čerpacej stanice,
kompletné ovládanie a riadenie.

Stavebnú časť väčšinou tvorí:

 • akumulačná nádrž,
 • objekt strojovne.

Štandardnú technológiu ATS tvoria:

 • čerpadlá,
 • potrubné rozvody s príslušnými armatúrami,
 • membránová tlaková nádrž ako vzdušník,
 • manometer a snímač tlaku,
 • MaR – meranie a regulácia tlaku a prietoku, výstražné systémy.

Pri požiarnych systémoch sa v zmysle STN EN 12845 umiestňujú minimálne 2 hlavné požiarne čerpadlá – elektrické a dieslové, ako 100% záloha. Čerpadlá sú ovládané od tlaku v potrubnej sieti. Za normálnych okolností udržuje tlak v sústave tlaková nádoba.

V prípade poklesu tlaku sa spustí doplňovacie čerpadlo, ktoré vyrovnáva tlak v sústave. Ak aj napriek chodu doplňovacieho čerpadla tlak neustále klesá, zapína sa elektrické čerpadlo. V prípade výpadku elektrického prúdu nabieha dieslové čerpadlo. Pri nábehu dieslového čerpadla sa automaticky spúšťa ventilátor. Dieslové čerpadlo sa vypína ručne.

Pre správny chod čerpadiel musia byť ich sacie potrubia neustále zavodnené. Toto zabezpečuje zavodňovacie čerpadlo umiestnené na dne požiarnej nádrže. Zavodňovacie čerpadlo dopĺňa vodu do zásobnej nádrže, ktorá je umiestená pod stropom objektu, odkiaľ sa potom zavodňujú všetky sacie potrubia pomocou potrubia klesajúceho od nádrže k výtlačnej strane čerpadla. Toto prepojenie musí byť opatrené spätnou klapkou. Nádrž, čerpadlo a sacie potrubie musia byť trvale naplnené vodou. Doplňovanie zásobnej nádrže je zabezpečené automaticky pomocou plavákového ventilu umiesteného v nádrži. Zavodňovacie čerpadlo sa musí spustiť, keď voda v nádrži klesne na 2/3 normálnej hladiny. Požiarne čerpadlá sú napojené na areálový požiarny vodovod.

Požadované podklady pre návrh požiarnych čerpacích staníc

 • informácie o potrebe vody na hasenie požiarov
 • informácie o požiarnej vodovodnej sieti
 • polohopisné a výškopisné zameranie dotknutej oblasti v digitálnej forme
 • katastrálna mapa v digitálnej forme
 • informácie o geológii a výške hladiny podzemnej vody

Požadované podklady pre návrh automatických vodárenských tlakových staníc

 • informácie o množstve čerpanej vody
 • informácie o vodovodnej sieti
 • dopravná výška
 • účel
 • informácie o geológii a výške hladiny podzemnej vody
Riešenia pre vodohospodárske stavby a technické zariadenia budov | bdl.sk