Projekty požiarnych vodovodov

Návrh vychádza z normy STN 92 0400, Požiarna bezpečnosť stavieb – Zásobovanie vodou na hasenie požiarov a STN EN 12845 a súvisiacich noriem.

Voda na hasenie požiarov musí byť zdravotne nezávadná upravená, alebo surová voda potrebnej akosti, nepoškodzujúca hasičskú techniku, technické prostriedky požiarnej ochrany a životné prostredie, vhodná ako súčasť hasiacej látky.

Stavba alebo jej časť musí byť pre prípad vzniku a rozšírenia požiaru zabezpečená vodou na hasenie požiarov. Ak v požiarnych úsekoch stavieb, vrátane otvorených technologických zariadení, voľných skládok a podobne, existuje požiarne riziko, musí sa zabezpečiť voda na hasenie požiarov (existujú výnimky).

Požadované podklady pre návrh

  • informácie o potrebe vody na hasenie požiarov
  • polohopisné a výškopisné zameranie dotknutej oblasti v digitálnej forme
  • katastrálna mapa v digitálnej forme
  • informácie o geológii a výške hladiny podzemnej vody