Projekty vodovodných sietí

Projekty vodovodných sietí sú vypracované podľa vyhlášky 684/2006 MŽP SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Vodovodné siete sú navrhované podľa STN EN 805 (75 5403), Vodárenstvo – Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov, a normami s ňou súvisiacimi.

Dodávateľ vody musí určiť úrovne zásobovania, ktoré sa dosiahnu v mieste napojenia na zariadenia odberateľa. Toto určenie musí zahŕňať prevádzkový tlak, prietok a nepretržitosť zásobovania.

Cieľom návrhu je stanoviť charakteristické rysy vodárenského systému na splnenie požiadaviek načrtnutých v norme a definovať úrovne zásobovania v rozmedzí prevádzkových podmienok s ohľadom na všetky závažné ekonomické hľadiská.

Základným parametrom pri navrhovaní a posudzovaní vodovodných sietí je potreba vody – stanovené množstvo vody požadované na jednotku času. Celkovú potrebu vody pre zásobovanú oblasť rozdeľujeme podľa druhu odberu na tieto základné skupiny:

voda pre obytné pásmo,
voda pre poľnohospodárstvo,
voda pre priemysel,
voda pre požiarne účely.

Vodovodné potrubia a prípojky sa musia nadimenzovať na maximálne prietoky stanovené s ohľadom na určené úrovne zásobovania.

Pri určovaní kapacity vodojemu pitnej vody sa musí vziať do úvahy vyrovnávanie kolísania medzi dodávkou a potrebou vody.

Hydraulický výpočet musí preukázať, že systém bude:

  • vyhovovať stanovenej potrebe vody,
  • prevádzkovaný s prijateľnými rýchlosťami,
  • prevádzkovaný vo vyžadovanom rozmedzí tlaku.

Požadované podklady pre návrh

  • informácie o charaktere spotrebiska – druhy odberov
  • polohopisné a výškopisné zameranie dotknutej oblasti v digitálnej forme
  • katastrálna mapa v digitálnej forme
  • informácie o geológii a výške hladiny podzemnej vody
Riešenia pre vodohospodárske stavby a technické zariadenia budov | bdl.sk