Stokové siete

BDL consult, s.r.o. poskytuje služby projektanta a konzultanta pre všetky stupne projektovej dokumentácie od podkladov pre územné konanie, dokumentáciu pre stavebné povolenie až po realizačné projekty.

Projekty stokových sietí

Projekty stokových sietí sú vypracované podľa vyhlášky 684/2006 MŽP SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Zistiť viac

Projekty čerpacích staníc

Pri odkanalizovaní nie je vždy možné odpadové vody alebo vody z povrchového odtoku odviesť gravitačne do kanalizácie, preto je v takýchto prípadoch potrebné tieto médiá prečerpávať. Takéto stanice sú určené na prekonávanie výškových rozdielov na dažďovej, alebo splaškovej kanalizácii.

Zistiť viac