Čistenie odpadových vôd

BDL consult, s.r.o. poskytuje služby projektanta a konzultanta pre všetky stupne projektovej dokumentácie od podkladov pre územné konanie, dokumentáciu pre stavebné povolenie až po realizačné projekty.

Návrh odlučovačov tuku

Odlučovač, alebo lapač tuku, je určený k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mäsových výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú. Zaraďuje sa ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových vôd alebo pred zaústením do kanalizácie. Do lapača tuku nemôže byť privedený ostatný komunálny odpad a vody, obsahujúce oleje minerálneho pôvodu.

Zistiť viac

Návrh odlučovacích zariadení ľahkých kvapalín

Odlučovač ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu) je zariadenie určené na zadržiavanie znečisťujúcich látok odplavených dažďovou vodou stekajúcou povrchu ciest, diaľnic, manipulačných plôch a parkovísk. Riešenie musí byť schopné plniť úlohu primárneho čistenia dažďovej vody s príslušnou účinnosťou a bezpečnosťou. Odlučovač zaistí, že úrovne znečisťujúcich odpadových vôd zostávajú v rámci špecifikovaných medzných hodnôt a že odlúčené a zadržané materiály sú počas intervalov medzi údržbou a čistením bezpečne uskladnené.

Zistiť viac

Návrh čistiarní odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd slúži na odstraňovanie organického a anorganického znečistenia komunálnych a priemyselných odpadových. Čistiarne odpadových vôd sa navrhujú ako kontinuálne, alebo diskontinuálne, známe aj pod názvom „Sequencing batch reactor (SBR)“.

Zistiť viac