Vodovody

BDL consult, s.r.o. poskytuje služby projektanta a konzultanta pre všetky stupne projektovej dokumentácie od podkladov pre územné konanie, dokumentáciu pre stavebné povolenie až po realizačné projekty.

Projekty vodovodných sietí

Projekty vodovodných sietí sú vypracované podľa vyhlášky 684/2006 MŽP SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Zistiť viac

Projekty požiarnych vodovodov

Návrh vychádza z normy STN 92 0400, Požiarna bezpečnosť stavieb – Zásobovanie vodou na hasenie požiarov a STN EN 12845 a súvisiacich noriem.

Voda na hasenie požiarov musí byť zdravotne nezávadná upravená, alebo surová voda potrebnej akosti, nepoškodzujúca hasičskú techniku, technické prostriedky požiarnej ochrany a životné prostredie, vhodná ako súčasť hasiacej látky.

Zistiť viac

Projekty požiarnych čerpacích staníc a automatických vodárenských tlakových staníc

Návrh požiarnych čerpacích staníc vychádza z normy STN EN 12845 (92 0408) Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba., ktorá sa vzťahuje okrem sprinklerových systémov aj na návrh požiarnych čerpacích staníc.

Zistiť viac