Služby

BDL consult, s.r.o. poskytuje služby projektanta a konzultanta pre všetky stupne projektovej dokumentácie od podkladov pre územné konanie po realizačné projekty.

Projekčné a konzultačné služby poskytuje BDL consult, s.r.o. pre nasledovné oblasti:

 

Čistenie odpadových vôd:

 

Hospodárenie s dažďovou vodou:

 • návrh vsakovania zrážkových vôd z povrchového odtoku,
 • návrh retenčných nádrží,
 • návrh zariadení na využívanie dažďovej vody,
 • výpočet vsakovania pre projektantov,
 • výpočet retencie pre projektantov.

 

Vodovody:

 

Stokové siete:

 

Vnútorné rozvody zdravotechniky:

 • vodovod - pitný, požiarny, úžitkový, technologický,
 • automatické tlakové stanice,
 • splašková kanalizácia - gravitačná, tlaková, tuková,
 • dažďová kanalizácia - gravitačná, podtlaková.

 

Plynofikácia:

 • projekty verejných plynovodov,
 • projekty plynových prípojok,
 • projekty vnútroareálových rozvodov plynu,
 • rozvody plynu vrámci objektov.

 

Napíšte nám Zavolajte nám